Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
Dai Hoc Cong Nghiep Tp.HCM

ĐẠI HỌC: NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chuẩn chất lượng đầu ra ngành Công nghệ sinh học (tải về)

Kiến thức

 • Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ sinh học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền, công nghệ enzym, công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ sinh học môi trường, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học trong nông nghiệp;
 • Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

Kỹ năng

 • Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ;
 • Tính toán, thiết kế, vận hành và xử lý các sự cố cơ bản đối với các thiết bị cơ bản trong công nghệ sinh học.
 • Phân tích và kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và các sản phẩm trong công nghệ sinh học.
 • Chọn tạo và nhân giống cây trồng theo phương thức công nghệ cao; chọn và nhân giống các vật nuôi cơ bản; chọn, nhân giống và ứng dụng thuần thục các chủng loại vi sinh vật.
 • Phát triển sản phẩm mới và đưa sản phẩm ra thị trường.
 • Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo;
 • Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án;
 • Giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành

Thái độ

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ sinh học và các ngành liên quan;
 • Giảng dạy chuyên ngành công nghệ sinh học trong các trường cao đẳng và trung cấp.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Tiếp tục học cao học về ngành Công nghệ sinh học trên hệ thống các trường tại Việt Nam và các trường trên thế giới.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài, dự án liên quan

Các chương trình đào tạo tham khảo

 • Massachusetts Institute of Technology, USA; Department of Biological Engineering; http://web.mit.edu
 • University of Wasington, USA; College of Engineering, Bioengineering: http://www.engr.washington.edu/
 • Đại học Khoa học Tự nhiênTP.HCM
 • Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Bách khoa TP.HCM

CAO ĐẲNG: NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Kiến thức

 • Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ sinh học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ sinh học môi trường, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học trong nông nghiệp;
 • Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng

Kỹ năng

 • Triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ;
 • Vận hành và xử lý các sự cố cơ bản đối với các thiết bị trong công nghệ sinh học.
 • Phân tích và kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán nguyên liệu và các sản phẩm trong công nghệ sinh học.
 • Nhân giống cây trồng theo phương thức công nghệ cao; Nhân giống các vật nuôi cơ bản; chọn, ứng dụng các chủng loại vi sinh vật.
 • Đào tạo và tự đào tạo;
 • Quản lý sản xuất, kinh doanh;
 • Giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.

Thái độ

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ sinh học và các ngành liên quan;
 • Giảng dạy chuyên ngành công nghệ sinh học trong các trường trung cấp.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Tiếp tục học đại học về ngành Công nghệ sinh học trên hệ thống các trường tại Việt Nam và các trường trên thế giới.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài, dự án liên quan

Các chương trình đào tạo tham khảo

 • Massachusetts Institute of Technology, USA; Department of Biological Engineering; http://web.mit.edu
 • University of Wasington, USA; College of Engineering, Bioengineering: http://www.engr.washington.edu/
 • Đại học Khoa học Tự nhiênTP.HCM
 • Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Bách khoa TP.HCM

 

 

02839851917
02839851917