Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023 click vào link để xem quy chế Tuyển sinh chi tiết.

Thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng ĐKXT vào trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 19/07 - 26/07 điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến; từ ngày 19/07 - 28/07 điều chỉnh bằng phương thức sử dụng phiếu điều chỉnh); click vào link để xem hướng dẫn chi tiết.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng Đăng ký xét tuyển (dành cho Thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh NV ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT). (tải file tại đây)

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng Đăng ký xét tuyển trực tuyến (dành cho Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến. (tải file tại đây)

3. Phiếu điều chỉnh đăng ký nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp (gồm 2 mẫu phiếu) (tải file tại đây)

QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY,
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

 

1. Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2022. (tải file tại đây)

2. Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (07/2018/TT-BGDĐT). (tải file tại đây)

QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

1. Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 (991/BGDĐT-QLCL). (tải file tại đây)

2.Tóm tắt các điểm mới và lưu ý về quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018. (tải file tại đây)

3. Công bố danh sách các cơ sở GDĐH, CĐSP, TCSP hoàn thành báo báo cáo tự đánh giá, được kiểm định; danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng GD; danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá công nhận (tính đến ngày 31/3/2018). (tải file tại đây)

4. Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. (tải file tại đây)

QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY;
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

1. Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 (Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT) (tải file tại đây)

2. Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT) (tải file tại đây)

02839851917
02839851917